A ReFormák Alapítványt két magánszemély alapította 2015-ben ReFormák Tápióvidéki Missziói Református Alapítvány néven, majd 2017 májusában a szervezet neve ReFormák Alapítványra rövidült.

Az alapítvány cél szerinti tevékenysége az alábbiakra terjed ki:

 • a Nagykáta-Tápióvidéki Református Egyházközség sokoldalú missziójának támogatása,
 • a nagykátai, tápióbicskei és tápiószentmártoni református hitélet támogatása,
 • a Nagykáta-Tápióvidéki Református Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanok működtetésének, fenntartásának, karbantartásának, felújításának támogatása, technikai és más eszközökkel való felszerelése,
 • közösségi kulturális, vallási hagyományok, értékek ápolásának, a kulturális örökség védelme,
 • rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek egyházi – elsősorban református – intézményekben történő taníttatásának támogatása,
 • művészeti kezdeményezések, a művészi alkotómunka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének, továbbadásának segítése,
 • a helyi közművelődési tevékenység támogatása,
 • a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés,
 • szociális, gyermekjóléti feladatok ellátása,
 • a természetvédelmi, környezetvédelmi kultúra fejlesztése,
 • az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételei megteremtésének támogatása, a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékkal élők sportjának támogatása,
 • a fogyatékkal élő személyek rehabilitációjának megvalósulása érdekében nyújtott szolgáltatások, programok, fejlesztések támogatása,
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatása,
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 • magyarországi nemzetiségek és etnikai kisebbségek hagyományainak ápolása, társadalmi felzárkóztatása,
 • az alapítvány tevékenységéhez szükséges eszközök beszerzése, üzemeltetése, fenntartása, pótlása.

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek egyaránt csatlakozhatnak, ha a megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá járulnak, és a jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadják. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a kuratórium dönt.

Az alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti.

Az alapítvány céljaira rendelt vagyonból kuratóriumi döntés alapján vagy pályázat útján ösztöndíjat, támogatást nyújthat, alapítványi díjat létesíthet, dönthet annak odaítéléséről, anyagi támogatást nyújthat, minden olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet részére, amely az Alapítvány céljainak az eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér.

Az alapítvány által nyújtott szolgáltatásokat a kuratórium döntése alapján a kérelemre, vagy pályázat útján lehet igénybe venni. Azon szolgáltatásokat, melyeket kérelem útján lehet igénybe venni, az alapítvány székhelyén kifüggesztett faliújságján hirdetményben teszi közzé. A hirdetmény tartalmazza a kérem alaki és tartalmi követelményeit, valamint a szolgáltatás típusát és mértékét.

A pályázati keretek között elnyerhető szolgáltatások esetén a kuratórium a pályázati kiírást az alapítvány saját honlapján (alapitvany.reformak.hu) teszi közzé. A pályázatok kiírásáról és elbírálásának rendjéről, valamint határidejéről, az ösztöndíjak odaítélésének feltételeiről, az eseti támogatások folyósításáról és a természetbeni juttatások biztosításáról a kuratórium dönt.

Az alapítványi vagyont az alapító által létrehozott 3 tagú kuratórium kezeli. A kuratórium nevében annak elnöke egyedül is jogosult az alapítvány képviseletében eljárni.

A kuratórium tagjai:

 • Szabó Krisztián elnök
 • Pintácsi Éva titkár
 • Fogarassy Erzsébet Éva kuratóriumi tag.